KÜSI PAKKUMIST

kuidas saame kasulukid olla

Lihtne ja soodne viis kindlustada ära kõik, mis Sulle on Kallis!

Ehituse koguriski kindlustus (CAR)

Saatke meile oma kindlustushuvi läbi kõrval asuva küsimustiku, või saatke oma info kindlustus@optimal.ee  ning saame Sulle juba edaspidi palju abiks olla, maakler seisab kindlustusvõtja huvide eest.   

Kui on plaan ehitama hakata või on ehitus pooleli, siis õige lahendus ehitusega kaasnevate riskide maandamiseks sõlmida meie spetsialistide nõustamise kaasabil ehituse koguriski kindlustus.

CAR katab valikuliselt järgmisi riske:

  • tööliste ettevaatamatus ja oskamatus
  • tuli
  • vesi 
  • murdvargus, vandalism
  • loodusjõud
  • ehitusplatsi sisseseade ja varustus
  • ehitustöödel kasutavad ehitusmasinad
  • ehitustööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud kehavigastuste ja varakahjustuste alusel tekkida võivad nõuded
  • ehitusplatsi kõrval asuvad ehitised
  • olemasolevale hoonele tekitatud kahju

Samuti on võimalik võtta kindlustuskaitse ehitaja poolt ehitusperioodil tekitatud, kuid garantiiperioodil ilmnenud kahjude suhtes.

Riski hinnates tasub kaaluda, kas hoonet renoveerides on vajadus (mitte kohustus, vaid reaalne vajadus) ka tellijal juba olemasole hoone CAR lepingu alusel kindlustada sest tihtilugu kindlustatakse vaid lepingulise mahu alusel . Kui renoveerimustööde maht on madalam kogu hoone reaalsest taastamisvaartusest, siis on reaalne koht, kus kindlustuslepingu kaitse ulatusest võib jääda vaheseks.

Soovides sellest tootest rohkem ja põhjalikumalt teavet saada, võtke palun ühendust meie maakleritega.

Me kaardistame kindlustushuvist lähtuvalt reaalse kindlustusvajaduse, viidates kindlustamata alale. Kogutud andmete põhjal esitame Sulle võrdlevate seltside pakkumused, millel on kirjeldatud lahti kõikide seltside tingimused, hüvitispiirid ja kindlustusmaksed. Kui sõlmite meie kaudu sobivate tingimuste ning hinnaga lepingu siis nii saate olla edaspidi kindlad, et selle lepingu lõppemisel tuletame õigeaegselt meelde ja saadame e-postiga uue võrdlevate seltside pakkumused ning pikendame kindlustusvõtja soovil sobiva uue lepingu.

Seega siis ei pea te kindlustusvõtjana ise lepingu lõppemist pidevalt meeles pidama ja pikendamise kohustus on juba meie töö.

Tihti nõutakse ehitushanke võitnud ehitajalt ehitustöödega seotud vastutuskindlustuslepingu sõlmimist. Kuid sageli on probleemiks see, et vastuskindlustuse kaitse nõuded hankes on sõnastatud eirates tegelikke vastutuskindlustuse põhimõtteid. See paneb nii hankes osalejad kui kindlustusandjad olukorda, kus hanke korraldaja soove ei ole iga kord võimalik järgida. Uuenenud ehitusseadustiku valguses on ehitaja vastutusega seonduv muutunud aga tunduvalt selgemaks ja arusaadavamaks

tsiteerides: PZU vastutuskindlustuse tootejuhti Argo Argel.

Mida peaks vastutuskindlustusest teadma?
Vastutuskindlustuse olemasolul hüvitatakse kindlustustatud (juriidilise) isiku eest kahju, mille ta on tekitanud oma tegevusega kolmandale isikule. Kuid vastutuskindlustusel on üks oluline eripära, millega peaks arvestama: nimelt ei ole kindlustuslepingu sõlmimisel kunagi teada, kellele kindlustusvõtja võib kahju tekitada. Mis aga tähendab, et lepingusse ei saa nimeliselt märkida soodustatud isikut. Kui soodustatud isik oleks märgitud, ei oleks tegu enam vastutuskindlustuse, vaid lepinguga, mis annaks nõudeõiguse isikule, kes ei pruugi olla tegelikuks kahju kannatajaks. Kindlustushuvist lähtudes ei ole sellise kokkuleppe sõlmimine põhjendatud ning ehitushanke korraldaja ei saa sellist lepet vastutuskindlustuse nime all ka nõuda.

Ehitushanke korraldaja ei tohiks enam nõuda hankes ka nn ristvastutuse kaitset. Ehitusseadustikus sisalduvate kohustuste rikkumisel on nüüd võimalik sõltumata ristvastutuse kaitsest esitada kahjunõue ka isikutel, kellel puudub lepinguline suhe oma kohustusi rikkunud ehitusettevõtjaga. Selleks on näiteks ehitusobjektil viibivad muud ettevõtted ja nende töötajad. Samuti on tööde tellija õigusvastase kahju osas samas positsioonis kui potentsiaalselt kahjustatud kolmandad isikud. Kõikide nõuet esitama õigustatud isikute õigused on täpselt samad ja allutatud samadele reeglitele.

Kuidas laieneb vastutuskindlustus alltöövõtjatele?
Juhul, kui ettevõtja kasutab oma kohustuste täitmisel teist juriidilist isikut, näiteks alltöövõtjat, siis seaduse kohaselt vastutab ettevõtja selle isiku poolt tekitatud õigusvastase kahju eest nagu enda poolt tekitatud kahju eest. Seetõttu laieneb vastutuskindlustuse kaitse ka alltöövõtjate kui majandustegevuses kasutatud isikute poolt tekitatud kahjude suhtes. Kuid seda loomulikult eeldusel, et kahju tekitati kindlustatud tegevuse raames.

Kui kindlustusvõtjaks on peatöövõtjast ehitaja, siis tema kindlustushuvi on seotud eelkõige tema enda riskidega kindlustamisega, mitte alltöövõtja kindlustushuviga. Ehitushangete vastutuskindlustuse osas võiks edaspidi sellega arvestada ja loobuda nõudest, et kõik alltöövõtjad peavad olema kindlustatud isikud.

Ülalmainitud on peamised probleemid, mille vastu ehitushangetes enamasti eksitakse.

Kuigi vanad harjumused ja tõekspidamised on ehitushangete koostamisel sisse juurdunud, tuleks pingutada nende muutmiseks ja kooskõlla viimiseks seaduse ning hea kindlustustavaga. Kindlasti on kindlustusseltsid ja kindlustusmaaklerid valmis nõustama hanke korraldajaid ja hangetes osalejaid ehitushangete kindlustuse osa puudutava sõnastuse suhtes.